A catalogue of Western manuscripts at the Bodleian Libraries and selected Oxford colleges

MS. Barocci 30

Summary Catalogue no.: 30

A, B late 13th or early 14th cent.

Physical Description

Composite: fols. 1–28 || fols. 29–106
Form: codex
Support: Paper, probably Oriental
Extent: ii + 110 leaves.
Dimensions (leaf): 186 × 128 mm.
Foliation: Foliated (i–ii), 1–106, (107–110).

Binding

Binding of blind-stamped brown leather over wood, late Byzantine style with Greek spine, 15th–16th cent.; hunting-scene stamps; clasps missing.

History

Provenance and Acquisition

fol. 1r, obscured by a stain Δημητρίου τοῦ δε.ου ἐξ ι........., 16th cent. (?)

fol. 110r ἐμενα του μανουϲοτου καρϲι.με τουτο το χαρτη, 16th cent. (?)

fol. 110v ego Ioanes Zune (?) ......, 16th cent. (?)

fol. 110v ὁμολογο ἐγο ὁ μαϲτὸ νικολ.ϲ ὁ γλιγοριτζιϲ οτι επεριλαβα απο τον κριϲταλὶν και απο τον κυρ τζανὶν ζα.. ὑπερπερα ρ, 16th cent. (?)

MS. Barocci 30 – Part A (fols. 1r-28v)

Contents

Language(s): Greek

1. (fols. 1r-28v)
Ammonius, In Porphyrii Isagogen,

pr. A. Busse, Commentaria in Aristotelem graeca, vol. iv, part iii, Berlin 1891; from p. 33 l. 24 τετύχηκε τάξεωϲ as far as p. 115 l. 3 κατὰ πλειόνων κατηγορεῖϲθαι. The scribe omitted p. 49 l. 2 ἐμποιήϲει – p. 51 l. 5 ἴϲαϲ. Generally Porphyry’s text is written as lemmata, but fols. 15v–19r, 27r–28v are fully occupied by continuous sections of Porphyry.

Physical Description

Form: codex
Dimensions (ruled): 135 × 90 mm.

Collation

probable collation (fol. 1) viii (lost), (fol. 2) viii (1–4 missing), (fol. 5) iii–v 8; incomplete at end. Quires numbered on bottom left hand corner of the first recto; fol. 12 is marked γʹ.

Layout

Ruling: up to 31 lines.

Hand(s)

Text written by one hand of the scholarly type, rather variable in size and appearance but mostly very small. Occasional marginalia by the scribe and a later owner.

History

Origin: late 13th or early 14th cent (Wilson); 13th century, end (Hutter)

MS. Barocci 30 – Part B (fols. 29–106)

Contents

Language(s): Greek

1. (fols. 29r–31v)
⟨Gregory of Cyprus⟩, ⟨Letter to John II Angelos Dukas of Thessaly ⟩,

beginning missing, first surviving words ἡμῖν ἔϲται ἐκ τούτων ὄφελοϲ

Explicit: ἄλλωϲ γὰρ εὐμοιρῆϲαι ταύτηϲ ἐξεῖναι οὐκ ἄν τιϲ διϊϲχυρίϲαιτο

ed. C. Rapp, BZ 81 (1998), 12–28

2. (fols. 31v–40v)
Collection of theological excerpts from various authors
Rubric: ϲὺν Θεῷ ὅρη (sic) διάφοροι κατὰ τὴν παράδοϲιν καὶ πίϲτιν τῆϲ ἁγίαϲ καθολικῆϲ ἐκκληϲίαϲ λεγόμενοι, ϲυλλεγέντεϲ ἀπό τε Κλήμεντοϲ καὶ ἑτέρων ὁϲίων πατέρων· οὓϲ δὴ πρὸ παντὸϲ ἑτέρου μαθήματοϲ ἐκϲτηθίζειν τὸν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ προΐϲταϲθαι τοῦ λόγου τῆϲ εὐϲεβείαϲ βουλόμενον. πρὸϲ δὲ ἀκριβεϲτέραν παράδοϲιν ἐκεῖνο εἰδέναι χρὴ ὅτιπερ πᾶν τὸν οἱονοῦν ζήτημα ἢ ἐρώτημα τρεῖϲ τινὰϲ ἐρωτήϲειϲ καὶ ἐξαιτάϲειϲ (sic) ἔχει, οὕτωϲ ἀπορούμενον παρ’ ἡμῶν πρὸϲ τοὺϲ ἀντιδίκουϲ, οἷόν τί ἐϲτι θεόϲ; καὶ κατὰ τί εἴρηται θεόϲ; καὶ ὁϲαχῶϲ νοεῖται θεόϲ. καὶ ὅτε μὲν ἐρωτῶμεν λέγοντεϲ τί ἐϲτι θεόϲ;, πρόδηλον ὅτι τὸν ὅρον τοῦ πράγματοϲ ζητοῦμεν. ὅτε δὲ λέγομεν ὅτι κατά τι λέγεται θεόϲ, τὴν ἐτυμολογεῖαν (sic) αὐτὴν τοῦ ὀνόματοϲ ἀπαιτοῦμεν. ἡνίκα δὲ πάλιν λέγωμεν ὅτι ὁϲαχῶϲ νοεῖται ἡ θεὸϲ προϲηγορία, πρόδηλον ὅτι κατὰ πόϲουϲ τρόπουϲ εἴρηται θεὸϲ εἰπεῖν ἡμῖν αὐτοὺϲ εἰϲπράττομεν. ὁ γοῦν ἐκτὸϲ εἰδήϲεωϲ τῶν ὅρων δογματίζειν ἐπιχειρῶν οὐδὲν διαφέρει τυφλοῦ ὁδοιπόρου ὧδε κἀκεῖϲε πελαγιζομένου.
Incipit: ῥητέον τοίνυν τῷ προειρημένῳ τρόπῳ τριχῶϲ.

After the definitions follow a series of excerpts assigned to their authors:

2a. (fol. 35rv)
Ioannes Chrysostomus

excerpt

pr. A. Gallandi, Bibliotheca veterum patrum, Venice 1765–81, vol. xiii, pp. 196–7.

2b. (fol. 35v)
Rubric: διάλεξιϲ Ἰουδαίου καὶ Χριϲτιανοῦ
Incipit: ὁ Ἰουδαῖοϲ λέγει, Ἐπείϲθην εἰϲ πάντα
Explicit: ὁμοίωμα ἐποίηϲεν
2c. (fols. 35v–36r)
Constantinus Chartophylax, εἰϲ πάνταϲ τοὺϲ ἁγίουϲ μάρτυραϲ τοὺϲ ὑπὲρ Χριϲτοῦ κατὰ πᾶϲαν τὴν οἰκουμένην ἀθλήϲανταϲ
Incipit: εἶτα μηδεὶϲ οἰέϲθω
Explicit: διαγράφοντεϲ καὶ διαγλύφοντεϲ
2d. (36rv)
Rubric: ϲυνιϲτῶϲαν δὲ Νεϲτόριον τὸν διαιροῦντα εἰϲ υἱῶν δυάδα τὸν καθ’ ἡμᾶϲ ἐνανθρωπήϲαντα ἕνα υἱὸν καὶ λόγον τοῦ Θεοῦ· αὕτη ἡ ἀπολογία τῶν αἱρετικῶν εἰκονομάχων· ἀνατροπὴ ταύτηϲ τῶν εὐϲεβῶν ἐκ τῆϲ κατὰ τῶν εἰκονομάχων ζ̅ ἁγίαϲ ϲυνόλου
Incipit: πάλιν καθὼϲ φθάϲανταϲ (sic) εἴπομεν
Explicit: καὶ τὰ ἐπιφερόμενα
2e. (fol. 36v)
Rubric: κείμενον τῆϲ τῶν αἱρετικῶν ϲυνόλου
Incipit: ἐποίηϲε γὰρ ὁ τοιοῦτοϲ
Explicit: αἱρέϲει ἐπλανήθηϲαν
2f. (fols. 36v–37r)
Rubric: ἀντίρρηϲιϲ πρὸϲ τοὺϲ καταράτουϲ εἰκονομάχουϲ
Incipit: οὐ ζωγράφων ἐφεύρεϲιϲ
Explicit: τὸ δὲ ἀναιϲχυντεῖν ἔχοντεϲ αὐθαδῶϲ λέγουϲιν
2g. (fols. 37r–38v)
Rubric: ϲυνοδικὸν Θεοδώρου τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Ἱεροϲολύμων

pr. Mansi, Collectio conciliorum, vol. xii, cols. 1135C1–1146C8.

2h. (fol. 38v)
Anastasius Antiochenus, Letters (two fragments),

pr. PG 89. 1405–8.

2i. (fol. 38v)
Athanasius ⟨Alexandrinus⟩, ἐκ τοῦ κατὰ Ἀρειανῶν λόγου δʹ
Incipit: οἱ ἀρειομανῆται
Explicit: ἐϲτὶν ἡ εἰκὼν
2j. (fol. 39r)
Basilius Magnus, ἐκ τοῦ πρὸϲ Ἀμφιλόχιον λʹ κεφαλαίων περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματοϲ κεφαλαίου ιζʹ
Incipit: ὅτι βαϲιλ.` (compendium) λέγεται καὶ ἡ τοῦ βαϲιλέωϲ εἰκών
Explicit: ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει
2k. (fol. 38r)
Basilius Magnus, ἐκ τοῦ λόγου τοῦ κατὰ Ϲαβελλιανῶν κτλ
Incipit: ἀλλ’ ὁ τῆϲ ἀληθείαϲ λόγοϲ
Explicit: διὰ τῆϲ τούτου ὁμολογίαϲ
2l. (fol. 39r)
anonymous discussion
Incipit: ἀλλὰ καὶ ὁ μακάριοϲ Ἀθανάϲιοϲ τὸ ψαλμικὸν ἑρμηνεύων
Explicit: τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ χάριτι
2m. (fol. 39v)
Basilius Magnus, encomium XL martyrum (extract)
Incipit: δεῦρο δὴ οὖν εἰϲ μέϲον
Explicit: μιμήϲεωϲ ἐνδείκνυϲι
2n. (fol. 39v)
anonymous excerpt
Incipit: ἴδιον γάρ ἐϲτι τοῖϲ αἱρεϲιώταιϲ
Explicit: κατὰ τὸ αὐτῷ δοκοῦν
2o. (fols. 39v–40r)
Asterius (extract)
Incipit: ἐπεὶ δὲ Ἀϲτερίου μνήμην ἐποιηϲάμεθα
Explicit: κἀγὼ τὸν λόγον
2p. (fol. 40r)
Rubric: ἐκ τῆϲ κακοδόξου ϲυνόδου τῶν Χριϲτιανοκατηγόρων οὗτοϲ ὁ λόγοϲ
Incipit: ὁμοίωϲ δὲ καὶ ὁ τοῦ Παμφίλου
Explicit: ὁ βαϲιλεὺϲ τῆϲ δόξηϲ
2q. (fol. 40rv)
Rubric: ἀντίρρηϲιϲ ὀρθοδόξων ἀπὸ τῆϲ εὐϲεβοῦϲ καὶ ὀρθοδόξου ϲυνόδου
Incipit: ἡ προφητικὴ φωνή
Explicit: δύο εἴη τὰ ὄντα
2r. (fol. 40v)
Eusebius, letter to Euphrantion (Euphrasion MS.)

pr. Mansi, Collectio conciliorum, vol. xiii, col. 317.

3. (fols. 41r–64r)
Anastasius ⟨Sinaita⟩, quaestiones et responsa,

1–18, 20, 19

Incipit: πίϲτιϲ ὀρθὴ καὶ ἔργα θεοϲεβῆ
Explicit: οὐδὲ οἱ δαίμονεϲ ἐκ τῆϲ τούτων ὑποχωρήϲεωϲ

This is a different recension of the text pr. PG 89. 311 ff.; it breaks off at q. 20, cp. PG 89. 528C9–10.

4. (fols. 64r–67v)
Excerpts on Jewish history
Rubric: ἀρχόμενοϲ ἀπὸ τῶν δώδεκα βιβλίων Ἰωϲήπου
Incipit: ὅτι τῶν ἱερογραμματέων

On fol. 65r another section beg. ἱϲτορεῖ τοίνυν ἡ πρώτη τῶν βαϲιλειῶν.

5. (fols. 67v–74v)
Rubric: ἐκ τοῦ χρονικοῦ Γεωργίου μοναχοῦ
Incipit: περὶ βαϲιλέων χρόνων καὶ ἄλλα τινά· ἀρχή· ὅτι Ἀδὰμ τρεῖϲ υἱούϲ

Very brief sections pr. J.A. Cramer, Anecdota Oxoniensia, vol. iv, Oxford 1837, pp. 243–6, from this MS. The scribe left two lacunae on fol. 68r, as if his lacuna were damaged.

6. (fols. 75r–106v)
Antiochus monachus, pandectes,

with the introductory letter and προθεωρία, pr. PG 89. 1421 ff. A leaf lost from between fols. 92 and 93 contained 1588B7 περὶ τοῦ μὴ ϲκανδαλίζειν as far as 1593C4 μοι κακά: probably ten leaves lost from between 100 and 101 contained 1657B14 προϲτάττει ἡμῖν as far as 1749C3 ὄλεθροϲ ἐφίϲταται. Breaks off at c. 116, 1796C4 ἀδικίαν ἐμίϲηϲα.

Physical Description

Form: codex
Dimensions (ruled): 145 × 100 mm.

Collation

(fol. 29) i 8 (1, 8 missing), (fol. 35) ii–vii 8, (fol. 83) viii 10, (fol. 93) ix 10 (1, 10 missing), 10 (lost), (fol. 101) xi 8 (1, 8 missing). Perhaps 10 quires missing at the beginning: incomplete at the end. Quires numbered on bottom left corner of the first recto and bottom right of the last verso.

Layout

Ruling: up to 53 lines.

Hand(s)

Text written by one scholarly hand, consistent in appearance, one of the smallest ever seen by the compiler.

Decoration

Rubrication: headings and initials vermilion or blue: ornamental headpieces and simple penwork ornament.

Ornamental headpieces, decorated initials. (Hutter iii. 134, Abb. 496–7)

History

Origin: late 13th or early 14th cent. (Wilson), late 13th cent. (Hutter)

Additional Information

Record Sources

Description by Nigel Wilson, c. 1970, partly revised in accordance with Hutter. Previously described in the Quarto Catalogue (H. O. Coxe, Catalogi codicum manuscriptorum Bibliothecae Bodleianae pars prima recensionem codicum Graecorum continens, Quarto Catalogues I, 1883, repr. with corrections 1969).

Bibliography

Last Substantive Revision

2017-07-01: First online publication.