A catalogue of Western manuscripts at the Bodleian Libraries and selected Oxford colleges

MS. Holkham Gr. 106

Summary Catalogue no.: Not in SC (late accession)

Diktyon no.: 48174

Miscellaneous Texts

Contents

Language(s): Greek

1. (fols 1r-33v)
Synesius of Cyrene, De insomniis

CPG 5633, ed. N. Terzaghi, Synesii Cyrenensis Opuscula, vol. 2, Rome, 1944, pp. 143.12-189.

(fols 1r-33v, margin)
Nikephoros Gregoras, Scholia in Synesii De insomniis

tit. (in red ink) ἡ ἐξήγησις τοῦ σοφωτάτου γρηγ(ο)ρ(ᾶ). ed. P. Pietrosanti, Nicephori Gregorae explicatio in librum Synesii 'De insomniis', Πίνακες 4. Bari, 1999, pp. 1-106.17; MS Holkham Gr. 106 has siglum ‘O’, p. LXXXI.

2. (fols 34r-41v)
⟨Ps.-⟩Timaeus Locrus, De natura mundi et animae

ed. W. Marg, Timaeus Locrus, De natura mundi et animae, Leiden, 1972, pp. 118-150.

3. (fols 42r-42v)

mathematical diagrams ⟨in Timaeum Locrum⟩, inc. ἐπόγδοος ἐπόγδοος τοῦ πρὸ αὐτοῦ … des. ἐπίτριτος διὰ δύ(ο).

4. (fol. 43r)

inc. τριπλασιάσθαι τοὺς ξδ … des. διαγράμματι συμβαίνουσ(ι).

5. (fols 43v-44v)
Lysis, Epistula ad Hipparchum,

ed. R. Hercher, Epistolographi Graeci, Paris, 1873, pp. 601-603.

6. (fols 46r-49r)
Plato, Definitiones

ed. J. Burnet, Platonis opera, vol. 5, Oxford, 1907 (repr. 1967), Stephanus III.411a-416a.

7. (fols 49r-51r)

tit. Παροιμίαι συλλεγεῖσαι ἀπὸ τῶν τοῦ Πλάτωνος Λόγων, inc. Ὁ μῦθος ἀπώλετο … des. Πρὸςδυο, οὐδ᾽ἡρακλῆς. Cf. ed. W. C. Greene, Scholia Platonica, Haverford, 1938, pp. 50 (Eἰς τὸν Φίληβον, 14a)-55.

8. (fols 51v-53v)
⟨Ps.-⟩Plato, Epistles

tit. (top left): ἐπιστολαὶ πλάτωνος; ed. J. Burnet, Platonis opera, vol. 5:

i) fol. 51v: Ep. 9, Stephanus 357d3-358b6;

ii) fol. 51v: Ep. 10, Stephanus 358b7-358c8;

iii) fols 51v-52r: Ep. 4, Stephanus 319e6-321c;

iv) fol. 52v: Ep. 5, Stephanus 321c2-322c;

v) fols 52v-53v: Ep. 6, Stephanus 322c2-323d6.

9. (fols 54r-60v)
Gergios Gemistos Plethon, De virtutibus,

tit. sup lin (al. manu): τοῦ φιλοσόφου κυρ Γεωργίου τοῦ Γεμιστοῦ- περὶ ἀρετῶν; ed. B. Tambrun-Krasker, Georges Gémiste Pléthon, Traité des vertus, Corpus philosophorum Medii Aevi. Philosophi Byzantini 3. Athens-Leiden, 1987, pp. 1-15.

10. (fols 62r-68r)
⟨Manuel Moschopoulos⟩, Excerpta de passionibus dictionum

tit. Περὶ παθημάτων λέξεων Περὶ προθέσεως, inc. Ἐν τοῖς πάθεσι τῶν λέξεων … des. εἰ μὴ χάριν μέτρου. ed. G. H. Schaefer, Gregorii Corinthii et aliorum grammaticorum ..., vol. 2, Leipzig, 1811, pp. 675-681, 667-669; fols 67v-68r: inc. Οἱ Δωριεῖς τρέπουσι … des. πασᾶν κοχλιᾶν. ed. F. Garin, ‘Due Compendii Laureziani περὶ διαλέκτων᾽, Rivista Indo-Greco-Italica di filologia-lingua- antichità, 3 (1919) 42-43 §10.

11. (fols 70r-72v)
⟨Heron of Alexandria⟩, ⟨Geodaesia, Prolegomena⟩,

⟨Σ⟩ημεῖον ἐστὶν οὗ μέρος οὐθὲν … des. ἤτοι μόδια ν´. cf. ed. J. L. Heiberg, Heronis Alexandrini Opera quae supersunt omnia ..., vol. 5, Leipzig, 1914, pp. LXX-LXXIX.6 (with several additions and alterations as follows: i) fol. 71r: lacuna LXXIV l. 7-LXXV; ii) fol. 71v: lacuna LXXV ch. 4; iii) fols 84-87v: LXXIX ch. 7-XC ch. 10 end. iv) fols 87v-89r: LXXV ch. 5- LXXIX ch. 6 end). Not noticed in ed. D. F. Sullivan, Siegecraft: Two Tenth-Century Instructional Manuals by "Heron of Byzantium", Dumbarton Oaks Studies 36. Washington, D.C, 2000, pp. 114-150.

12. (fol. 89r)
⟨Isaac Argyros⟩, ⟨Mathematical problem⟩

tit. ααγζεγαεεθ inc. + ταῦτα τὰ ι´ στοιχεῖα συντιθέμ(ενα) … des. ποιοῦσι ξ. ed. F. Acerbi, ‘I problemi aritmetici attribuiti a Demetrio Cidone e Isacco Argiro’, Estudios Bizantinos 5 (2017) 164. A3-165.A3.13; ed. R. Hoche, Nicomachi Geraseni Pythagorei introductionis arithmeticae libri II, Leipzig, 1866, pp. 151δ-152.3. After the end of the text: μάρκ(ος) ο Ε (an Θ?).

13. (fols 92r-99v)
Anomymous religious poems, in a hand of probably 17th c.:

i) fols 92r-97r: ⟨Anonymous⟩ Hymn/poem to the Virgin Mary, tit. Ὕμνος εἰς τὴν ἀειπάρθενον μαρίαν, inc. Λευκοχίτων, στεφόκρανος, ὁμήγυρις οὐρανόλεκτε … des. καὶ ἐς τρίτον εἰσέτι χαῖρε;

ii) fols 97r-99v: .

i) fol. 97r: inc. μαρμαίροντα δόμον θεομήτορος … des. παμβασίλεια πόλου;

ii) fol. 97r: inc. Κίονα τόνδ᾽ ἐσιδὼν … des. κρείττονα τοῦτον ἔχει;

iii) fol. 97v: tit. εἰς τὴν ἀειπάρθενον μαρίαν. inc. ὑμνέομέν σε … des. αἰὲν ἐπεσσόμενον.

iv) fol. 97v: tit. εἰς τὸν εὐαγγελισμόν. inc. Τίπτε σύ δ᾽ ὁ πτερόεις … des. θεὸς δὲ τέκος

v) fols 97v-98r: tit. εἰς τὸ αὐτό. inc. Οφρὺν ἀνεσπασάμην … des. δεξιόεδρος ἄνω.

vi) fol. 98r: tit. εἰς τὴν γένναν τοῦ Σωτῆρος. inc. Χριστὸς ἄρ᾽ ὑστάτιον βροτέοις … des. ἐκ σέθεν ἡμερίοις.

vii) fol. 98r: tit. εἰς τὸν σωτῆρα παρακλητικόν. inc. Οὐρανίης στρατιῆς μέγα … des. στῆθι μεσοκράδιος;

viii) fol. 98v: tit. εἰς τὸ πάθος τοῦ Σωτῆρος inc. Διστάζω, πότ⟨ε⟩ρον ματρὸς … des. σώζεται εἰς ὀδύνας;

ix) fol. 98v: inc. μούνη νόσφι πόνων … des. ζῶ βιοτᾶς φθιμένης;

x) fol. 98v: tit. Εἰς τὸν σταυρόν. inc. Σταυρὲ τὶς ἐξεθρεψες᾽ ἂν … des. νίκης σκύλα περικρεμάσει.

xi) fol. 99r: tit. Εἰς τὴν μετάστασιν τῆς Παρθένου. inc. Θυμὲ σὺν οὐρανίδαισι μετέρχεο … des. ἔμμορε λαμπροτέρων;

xii) fol. 99r: tit. Εἰς τὴν αὐτήν. inc. Οὐ χάδεν εὐρείης κόλπος … des. ὅλον χ᾽ ὅτιπερ εὐρύτερον.

xiii) fol. 99v: tit. Εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Πέτρου inc. Κέντρον ἔχει γαίης … des. καὶ κράτος αἰθέριον;

xiv) tit. εἰς τὸν ἅγιον ἀπόστολον Βαρθολομαῖον inc. Γινώσκω σε μάκαρ … des. εὔαδεν ἀμφιέσαι.

xv) tit. εἰς τὸν μέγαν Βασίλειον inc. Οὐκ ἀλόγως Βασίλειον … des. ὡς βασιλῆα πάτερ.

xvi) tit. ἄλλο inc. ὅσσον ἐπωνυμίη … des. ἤθεσι κ(αὶ) σοφίη.

xvii) tit. ἄλλο […

14. (fols 100r-126v)
fols 100r-102r
⟨Thomas Aquinas⟩, ⟨Contra Errores Graecorum⟩

Translation, of selected chapters by ⟨Demetrios Kydones⟩, i) fols 100r-102r: tit. ⟨π⟩ῶς ὁ παντοδύναμος θ(εὸ)ς τινὰ μὴ δύνασθαι λέγετ(αι). inc. ἐκ τῶν προειρημένων δὲ ληφθῆναι δυνατὸν … des. ἀλλὰ τῶ συνημμένω ἢ τῆ ὑποθέσει. The same text can be found in MS Patriarchate of Jerusalem, Panagiou Taphou 156 (17th c.), p. 152, see A. Papadopoulos-Kerameus, Ἰεροσολυμιτικὴ Βιβλιοθήκη, vol. 1, St Petersburg, 1891, p. 254;

ii) fols 102r-103r: tit. ὅτι ἡ ψυχὴ οὐκ ἔστι σῶμα inc. Γεγόνασι δὲ καὶ ἄλλοι μᾶλλον πεπλανημένοι … des. οὐ δυνατὸν τὴν φαντασίαν διέρχεσθαι.

iii) fol. 103r-103v: tit. Πόθεν ἡ δόξα αὐτη ἐν τῶ βω inc. μὴ δυναμ(ένης) τῆς σοφίας … des. τῆς τε ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος.

iv) fols 103v-105r: tit. Ὅτι ἡ ψυχὴ, ἔστιν ὅλη ἐν ὅλω τῶ σώματι, καὶ ἐν ἑκάστω μέρει αύτοῦ. inc. Διὰ τῶν αὐτῶν δὲ δύνατ(αι) δείκνυσθαι, … des. οὐ φθείρεται φθειρομ(έν)ου τοῦ σώματος.

v) fols 105r-107v: inc. Ἐκ τῶν προειρημέν(ων) τοίνυν ἀριδήλ(ως) δύναται δείκνυσθαι, … des. διαμαρτύρονται τῆς ψυχῆς.

vi) fols 107v-109v: tit. Λόγοι δεικνύντες, τ(ὴν) ψυχὴν φθείρεσθαι φθειρομ(έν)ου τοῦ σώματος. (in marg. οθ΄) inc. οκεῖ δε λογοι (λόγος) ἐν τισὶ δυνατὸν εἶναι … des. ἄνευ ἐνεργείας δύναται εἶναι.

vii) fols 109v-112v: tit. Ἔλεγχος τῶν προειρημ(ένων) λόγ(ων) inc. ⟨Τ⟩ούτους τοίνυν τοὺς λόγους ψεῦδος … des. θνητὴν εἶναι τὴν τοῦ ἀν(θρώπ)ου ψυχήν.

viii) fols 112v-116r: tit. ὅτι αἱ ψυχαὶ τῶν ἀλόγ(ων) ζώ(ων), οὐκ εἰσὶν ἀθάνατοι. (in marg. πα΄) Inc. ⟨Ἐ⟩κ δὲ τῶν προειρημένων ἐκδηλοττον δείκνυται … des. μετὰ τοῦ σώματος φθείρεται.

ix) fols 116r-117v: tit. + ὅτι οὐκ ἀνάγκη ἐξ ἀϊδίου τὰ κτίσματα εἶναι. (in marg. λ), inc. ⟨Ἐ⟩κ τῶν προειρημ(ένων) δὲ λείπεται … des. ἐξ ἀϊδίου γενέσθαι.

x) fols 117v-120r: tit. ⟨Λ⟩όγοι τοὺς δεικνύναι (sup lin: βουλομ(ένους) τ(οῖς) τοῦ κόσμου ἀϊδιοτάτ(οις) ἐκ τοῦ θ(εο)ῦ εἰλημμένοι. inc. ⟨Ἐ⟩πεὶ δὲ πολλ(οῖς) ἐγένετο … des. δοκεῖ ἀεὶ εἶναι τὰ κτίσματα.

xi) fols 120r-121v: tit. . ⟨Λ⟩όγοι τῶν βουλομ(ένων) δεικνύναι τὴν τοῦ κόσμου ἀϊδιότητα, ἐκ τῶν κτισμάτ(ων) ληφθέντ(ες) inc. ⟨Ε⟩ἰσὶ δὲ καὶ ἄλλα ἐξ αὐτῶν … des. ὅτι τὰ κτίσματα ἦσ(αν) ἀεί.

xii) fols 121v-122v: tit. . ⟨Λ⟩όγοι τῶν βουλομ(ένων) δεικνύναι τ(ὴν) τοῦ κόσμου ἀϊδιότητα, ἐξ αὐτῆς ληφθέν(τες) τ(ῆς) τοῦ κόσμου γενέσε(ως). (in marg. λγ΄) inc. ⟨Δ⟩ύνανται δὲ καὶ ἄλλαι ἀποδείξεις ληφθῆναι, … des. ἐκτὸς τοῦ ἑνὸς θ(εο)ῦ.

xiii) fols 122v-125v: tit. ⟨Λ⟩ύσις τῶν προειρημ(ένων) λόγ(ων) καὶ α, τ(ῶν) ἐκ τοῦ θ(εο)ῦ ληφθέντ(ων) (in marg λδ´) inc. ⟨Ἀ⟩νάγκη τοίνυν δεικνύναι τοὺς προειρημ(ένους) λόγ(ους), … des. ὅπερ τ(ῆς) ἀϊδιότητος τῶν κτισμάτων ἡμᾶς ἀναγκάζει ὑποτιθέ( sup. lin. (μεν)σθαι;

xiv) fols 125v-126v: tit. ⟨Λ⟩ύσις τ(ῶν) τῶν λόγων τῶν ἐκ τῶν κτισμάτων ληφθέντων. inc. ⟨Ὁ⟩μοί(ως) δὲ, οὐδὲ ἐκ τῶν κτισμάτ(ων) ἔστι τι, … des. τὴν τοῦ κόσμου ἀϊδιότητα.

15. (fols 130r-137r)
Various texts on Greek Metres, tit. Περὶ μέτρων:

i) fol. 130r: ⟨ Niketas of Herakleia⟩, De metris, Περὶ εἰδῶν στίχων, inc. ποὺς ἐστὶ, μετρικ(ὸν) σύστημα συλλαβῶν … des. oἷς Ἡρώδης. οἱ τετρασύλλαβοι. ed. W.–J.–W. Koster, Tractatus graeci de re metrica inediti, Paris, 1922, pp. 103-104; ed. J. A. Cramer, Anecdota græca e codd. manuscriptis Bibliothecæ Regiæ Parisiensis, vol. 1, Oxford, 1839, pp. 383.20-384.8; Appendix Rhetorica i. e. Schol.b libri V tertia recensio Rhetorum Corpori in Cod. Paris. 1983 fol. 3-4 inserta, in ed. M. Consbruch, Hephaestionis Enchiridion, cum commentariis veteribus edidit Maximilianus Consbruch. Accedunt variae metricorum graecorum reliquiae, Leipzig, 1906, pp. 337- 338.11 (Cap. I);

ii) fols 130r-130v: inc. ἰστέον ὅτι τούτοις οἱ μετρικοί, … des. οἷον Καλλίστρατος ; ed. J. A. Cramer, Anecdota græca e codd. manuscriptis Bibliothecæ Regiæ Parisiensis, p. 384.8-34; Appendix Rhetorica, p. 338. 12-339.16 (Cap. I);

iii) fol. 130v-131r: tit. Περὶ τοῦ ἡρωϊκοῦ μέτρου inc. + Τὸ ἡρωικὸν μέτρον … des. τὰς τῶν ἡρώων πράξεις διεξιών. ed. G. Mangelsdorf, Anecdota Chisiana de re metrica, Karlsruhe, 1876, pp. 7-8.3, Appendix Rhetorica, pp. 339-240 (Cap. II);

iv) fol. 131r: inc. Τούτου διαφοραὶ, ἑπτὰ· … des. ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα. Appendix Rhetorica, pp. 340-341 (Cap. III);

v) fols 131r-131v: tit. + Εἴδη δὲ στίχων ἐννέα. inc. ἰσόχρονον τὸ … des. ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα. Appendix Rhetorica, pp. 341-342 (Cap. IV);

vi) fol. 131v: tit. ἀρχὴ τοῦ ἰαμβικοῦ. inc. + Τὸ ἰαμβικὸν μέτρον, ἔστι μὲν … des. ἴαμβον ἢ πυρρίχιον. Appendix Rhetorica, pp. 342-343 (Cap V);

vii) fols 131v-fol. 132r: ⟨περὶ τοῦ ἀναπαιστικοῦ.⟩ inc. ὅτι τὸ κυρίως (κύριον ed.) ἀναπαιστικὸν … des. καταληκτικὸν εἰς συλλαβήν. ed. Fr. De Furia, Appendix ad Draconem Stratonicensem: complectens Trichae, Eliae Monachi et Herodiani Tractatus de metris, Leipzig, 1814, pp. 47-48;

viii) fol 132r: ⟨Περὶ χοριαμβικοῦ.⟩ inc. + Τὸ χοριαμβικὸν, εἰ μὲν … des. κατὰ κλεῖδα. ed. Fr. De Furia, Appendix ad Draconem Stratonicensem: complectens Trichae, Eliae Monachi et Herodiani Tractatus de metris, p. 48;

ix) fols 132r-132v: ⟨Περὶ τοῦ ἀντισπαστικοῦ.⟩ inc. ὅτι τὸ μὲν ἀντισπαστικὸν … des. Ἀλκαῖος χρῆται. . ed. Fr. De Furia, Appendix ad Draconem Stratonicensem: complectens Trichae, Eliae Monachi et Herodiani Tractatus de metris, p. 49;

x) fols 132v-133r: ⟨Περὶ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπὸ μείζονος.⟩ inc. ὅτι τὸ καθαρὸν ἰωνικὸν … des. αἰολικῶς γράφουσαν. ed. Fr. De Furia, Appendix ad Draconem Stratonicensem: complectens Trichae, Eliae Monachi et Herodiani Tractatus de metris, p. 50;

xi) fols 133r-134r: ⟨Περὶ ἰωνικοῦ τοῦ ἀπ᾽ ἐλάσσονος.⟩ inc. ὅτι καὶ τὸ ἀπ᾽ ἐλάσσονος … des. καὶ Ἀλκαῖος ἐχρήσατο. ed. Fr. De Furia, Appendix ad Draconem Stratonicensem: complectens Trichae, Eliae Monachi et Herodiani Tractatus de metris, pp. 50-51;

xii) fol. 134r: ⟨Περὶ τοῦ παιωνικοῦ ⟩, inc. ὅτι τὸ παιωνικὸν καὶ κρητικὸν … des. καὶ βακχειακοὺς ἐνίοτε. ed. Fr. De Furia, Appendix ad Draconem Stratonicensem: complectens Trichae, Eliae Monachi et Herodiani Tractatus de metris, p. 52;

xiii) fols 134r-134v: ⟨Περὶ τροχαϊκοῦ.⟩, inc. Τὸ τροχαϊκὸν κατὰ μὲν … des. τὸ καλούμενον δ᾽εὐριπίδιον ed. M. Consbruch, Hephaestionis Enchiridion, cum commentariis veteribus edidit Maximilianus Consbruch. Accedunt variae metricorum graecorum reliquiae, pp. 229-230.17 (Cap. VI);

xiv) fol. 134v: ⟨Περὶ τροχαίου⟩ in marg. (in red ink) Σημείωσαι ὁ –U τροχαῖος, inc. ὁ δὲ τροχαῖος, ὅτι (Τροχαῖος δ᾽ ἐκλήθη ed.) … des. ἱκόμην δι᾽ ἄστεος. Anonymi Ambrosiani de re metrica, in eds G. Studemund and R. Schöll, Anecdota Varia Graeca et Latina, vol. 1, Berlin, 1886, p. 223.1-6;

xv) fol. ⟨⟩ tit., inc. πυρρίχιος μὲν, ὅτι βραχύτατος … des. πτεροφόρον χερσόνα καθομένα, Anonymi Ambrosiani de re metrica, p. 222.3-20, but for the des. πτεροφόρον χερσόνα καθομένα cf. the book review by W. Hoerschelmann of eds W. Studemund and R. Schöll, R. Anecdota varia: Graeca et Latina, vol. 1, in Göttingische gelehrte Anzeigen (1887) 603;

xvi) fols 134v-135r: ⟨Ἑτέρως περὶ τοῦ ἐλεγειακοῦ μέτρου⟩ inc. Τὸ ἐλεγειακὸν μέτρον συνίσταται τοῦτον τὸν τρόπον … des. καθὰ καὶ ἡ αη . De codice Ambrosiano Q. in eds G. Studemund and R. Schöll, Anecdota Varia Graeca et Latina, vol. 1, p. 157, § 3b.;

xvii) fol. 135r: οἴκτειρον, βασιλεῦ, κυνικὸν ἡμίτομον, ed. A. Busse, Davidis prolegomena et in Porphyrii isagogen commentarium, Commentaria in Aristotelem Graeca, 18.2. Berlin, 1904, p. 33.2;

xviii) fol. 135r: ⟨Περὶ τῶν ἀνακρεοντείων⟩, inc. Τὰ ἀνακρεόντεια ἐπιδέχονται … des. ἄνθεα δρέψας. De codice Ambrosiano Q. in eds G. Studemund and R. Schöll, Anecdota Varia Graeca et Latina, vol. 1, p. 157, §4a.1-7;

xix) fols 135r-135v: ⟨Περὶ τῶν ἐν στίχοις παθῶν⟩, inc. Πάθη στίχων ἕξ· … des. τὸν τελευταῖον πόδα. ed. Fr. De Furia, Appendix ad Draconem Stratonicensem: complectens Trichae, Eliae Monachi et Herodiani Tractatus de metris, pp. 86-87;

xx) fol. 135v: inc. Ἰστέον ὅτι τὸ ἡρωϊκὸν μέτρον ἐντελὲς εἴρηται … ἡμἰσει ποδός. ἢ καὶ πλείω. des. (ἡμίσει ποδός. καὶ περὶ τούτων… ed.) ed. Fr. De Furia, Appendix ad Draconem Stratonicensem: complectens Trichae, Eliae Monachi et Herodiani Tractatus de metris, pp. 43.7-44.4;

xxi) fols 135v-136r: inc. χορεῖος ὁ καὶ βραχυσύλλαβος … des. χέρεσι πόδεσι. ed. T. Gaisford, Ἡφαιστίωνος Ἐγχειρίδιον Περὶ μέτρων καὶ ποιημάτων, Oxford, 1810, p. 170, apparatus t.;

xxii) fol. 136r: ἄγετε· φέρετε· δράμετε· τρέχετε· λέγετε· φάγετε· πίετε.;

xxiii) fol. 136r: τρόποι συνιζήσεως οἱ ἀναγκαιότατοι τέσσαρες … des. στήθεσι ἔπειθον. Anonymi Ambrosiani de re metrica, in eds G. Studemund and R. Schöll, Anecdota Varia Graeca et Latina, vol. 1, p. 244.27-40;

xxiv) fol. 136v: Iambic, inc. Ὁ ἴαμβος ἔχει πόδας ἓξ… des. ἢ ἐκ δύο βραχέ(ων);

xxv) fol. 136v: inc. τὰ δύο μακρὰ λέγεται … des. λέγεται ἴαμβος.;

xxvi) inc. Τὸ δὲ μακρὸν καὶ βραχύ, μέγας τροχαῖος. inc. Τί ἐστι ἡ κοινὴ συλλαβή … des. κεχαρισμένω θυμῶ.; xxv) fol. 137r: inc. ἰαμβικὸν καλεῖται … des. ἐπὶ χθονὶ βαίνει. inc. ⟨ἐ⟩λεγεῖον δὲ λέγεται … des. ἡ τούτ(ων) διαφορά. cf. ed. H. zur Jacobsmühlen, Pseudo-Hephaestion de metris, Straßburg, 1886, p. 103, apparatus in § 4. repr. in Dissertationes philologicae argentoratenses selectae, vol. 10 (1910) 289;

xxvii) inc. Σημείωσαι ὅτι πρῶτος σουσαρίων … des. ἄνευ κακοῦ. ed. W. J. W. Koster, Prolegomena de comoedia. Scholia in Acharnenses, Equites, Nubes, Scholia in Aristophanem 1.1A. Groningen, 1975, p. 39.18-40.3.

16. (fol. 139v)

in marg. κς΄(?) μάρθα καὶ μαρίη φιλοκάρδιος (prima manu); tit. Τοῖσι μαινομένοισι κιρσῶν᾽ η αιμορροϊδων ἐπίγινομ(ένων), τῆς μανί(ας) λύσις, ed. F.R. Dietz, Scholia in Hippocratem et Galenum, vol. 2, Königsberg, 1834 (repr. Amsterdam, 1966), p. 496; inc. Ἐνταῦθα μανί(ας), τὴν κυρίαν μελαγχολί(αν) … des. ἥτε τῆς μανί(ας) λύσις. (sec. manu) ed. F.R. Dietz, Scholia in Hippocratem et Galenum, pp. 496-497.

17. (fols 140-155v)
Hippocrates, Aphorismi,

ed. É. Littré, Oeuvres complètes d'Hippocrate, vol. 4, Paris, 1844 (repr. Amsterdam, 1962), pp. 458-608; ed. W. H. S. Jones, Hippocrates, vol. IV, Cambridge Mass. ,1931, pp. 98-220.

18. (fols 156r-168v)
Anonymous, De alimentis

tit. a: περὶ διαί(της) tit. b: περὶ εὐχύμων. ed. J.L. Ideler, Physici et medici Graeci minores, vol. 2, Berlin, 1842 (repr. Amsterdam, 1963), pp. 257-281.6.

19. (fol. 169r)
Various Iatrosophia

i) tit. πρὸς ὀζοστόμ(ους) inc. + ὀπτεύσ(ας) σεύτλου … des. παῦσον ὀζοδίας;

ii) tit. ἄλλο inc. ἶριν ἀποβρέχων (ἀποβρέξας MS) ... μετὰ μέλιτοϲ (σὺν μέλιτι MS) λεάναϲ χρῶ. ed. A. Olivieri, Aëtii Amideni libri medicinales v-viii, Corpus medicorum Graecorum 8.2. Berlin, 1950, pp. 428.23-429.9;

iii) tit. πρὸς βῆχα θαυμαστ(ὸν) inc. λαβὼν χονδρὸν λίβαν(ον) … des. πάν(τα) τ(ὸν) βῆχ(α);

iv) inc. πρὸς τὸ στῆσαι αἵμα … des. ἢ γυναικὸς μήτρας.

v) inc. χαλκίτην ἔνθες λεπτὴν … des. ὄξος ἐπάνω χρεῶν;

vi) inc. ἥ λέπος … des. βῦσον τὰ ὦτα;

viia) tit. in marg.: ἄλλο inc. πρὸς τὸ γνῶναι, εἴ ζήσεται ὁ ἄριστος ἢ οὔ. inc. + ζήμην λαβὼν … εἰ δὲ μὴ, οὐ ζήσεται;

viib) tit. in marg.: ἄλλως inc. + κατάμαθε ποίαν ἡμέραν … des. εὑρήσ(ης) ἕν, τελευτ(αῖον).

viic) tit. in marg.: ἄλλως inc. + λέγε εἰς τὸ οὖς … des. εἴ δὲ ἔξω, ζήσεται.

20. (fol. 169r)

tit. πρὸς τὸ ἐγὼ εἶπα ἐν τῆ ἐκστάσει μου πᾶς ἄν(θρωπ)ος ψεύστης. (Ps. 115.2) inc. + ἐγὼ εἶπα ἐν τῆ ἐκστάσει μου … des. πατὴρ καὶ δεσπότης.

Blank folios: 45r-45v, 61r-61v, 68v-69v, 73r-75v, 89v-91v, 127r-129v, 137v-139r, 170r-171r, 172v-173r.

Physical Description

Form: codex
Support: Paper
Dimensions (leaf): 205 × 140 mm.

Collation

1 × 2 (ii), 1 × 8 (iii-7), 3 × 8 (31), 1 × 2-1 (32), 1 x 2-1 (33), 1 × 8 (41), 1 × 4 (45), 3 × 8 (69), 1 × 6 (75), 6 × 8 (123),1 × 6 (129), 1 × 10 (139), 4 × 8 (171), 1 × 2 (173), 1 pasted leaf at the end.

Layout

Varies with each scribe.

Hand(s)

fols 34r-42v, 54r-60v, 76r-89r, 100r-126v, 130r-137r, 140r-165r: Δημήτριος ὁ Καστρηνός, see D. Speranzi, ‘Libri, umanisti, biblioteche. Quasi un’introduzione’, in S. Martinelli Tempesta, F. Gallo (eds), Libri e biblioteche di umanisti tra Oriente e Occidente, p. 5, fn 11, and Fr. Manfrin and D. Speranzi, ‘Un Platone mediobizantino tra Oriente e Occidente. Il Tub. Mb 14, Palla Strozzi e i ‘visti’ di Francesco Da Lucca’, in S. Martinelli Tempesta, F. Gallo (eds), Libri e biblioteche di umanisti tra Oriente e Occidente, p. 60, Addendum (D.S.).

fols 46r-53v: Γρηγόριος ἱερομόναχος, PLP 4605, pupil of Georgios Gemistos Plethon. See Fr. Manfrin and D. Speranzi, ‘Un Platone mediobizantino tra Oriente e Occidente. Il Tub. Mb 14, Palla Strozzi e i ‘visti’ di Francesco Da Lucca’, p. 60 and C. Giacomelli and D. Speranzi, ‘Dispersi e ritrovati. Gli Oracoli caldaici, Marsilio Ficino e Gregorio (iero)monaco’, Scripta 12 (2019) 122. This corrects the previous erroneous attribution of the fols to Ἀνδρόνικος Χαλκεόπουλος, see RGK I 20e.

fols 70r-72v: Ματθαῖος Καμαριώτης, RGK I, 269; RGK II, 365, and Álbum de copistas de manuscritos griegos en España, I, 15. http://webs.ucm.es/info/copistas/copista.html?num=15 Camariotes, Matthaeus (accessed 1 July 2020)

Decoration

:

Additions: : fol. 54r (bottom-towards right): Illustris?; fol. 129v: possibly a signature?; fol. 171v: Τὸ 21ον?

Binding

Typical Holkham binding of black leather, with Coke family ostrich crest in gilt in the centre of the upper cover; Date: early nineteenth century. Rebound by John Jones of Liverpool (worked for Holkham 1816-1823.

The spine lettered in gilt: /MISCELLANEA/ GRAECA//M.S./ SÆC. XV./; in pasted black leather: MS. /HOLKHAM/ Gr. 106

History

Origin: 15th c. ; fols 92r-99v: hand of 16th-17th c.

Provenance and Acquisition

Ownership Notes: fol. iii(v), fol. 169v: ex-libris of Markos Mamounas, see A. Cataldi Palau, ‘La vita di Marco Musuro alla luce di documenti e manoscritti’, Italia medioevale e umanistica, 45 (2004) 358, fn. 291: fol. iii(v): βίβλος Μαμουνᾶ ἦν εὖτε τάδ᾽ἐγράφετο/ ex-libris of George Count of Corinth: το νῦν δ᾽ εἶναι γεωργ(ίου) κόμητος τοῦ κορινθίου: fol.169v: Μάρκ(ου) Μαμουνᾶ, κ(αὶ) τῶν φίλ(ων). fol. 1r: right bottom: T. Coke; fol. 171v: dated note by Fr. da Lucca that he has seen the MS (for similar notes written by him, see https://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/copiste-possesseur-autre/4372/ ): ‘Visto per mi Franc(esch)o da Lucca. Feci alle (sic) 1460 a dì 30 di marzo’. See Fr. Manfrin and D. Speranzi, ‘Un Platone mediobizantino tra Oriente e Occidente. Il Tub. Mb 14, Palla Strozzi e i ‘visti’ di Francesco Da Lucca, in S. Martinelli Tempesta, F. Gallo (eds),  Libri e biblioteche di umanisti tra Oriente e Occidente, Accademia Ambrosiana, Classe di studi greci e latini, Fonti e studi 31, Milan, 2019, p. 60, Addendum (D.S.).

Catalogue Nrs: front paste-down (in pencil): MS. Holkham Gr. 106/ bottom left: 662. b; fol. i(r): Holk Cat. No 107 123 (post cor. 293) D1B.18 (= Libr. of the Earl of Leicester, 293).

Record Sources

Description by Dimitrios Skrekas (2021), with the support of the Leventis Foundation, the Oxford Centre for Byzantine Research, the Yerolemou Trust and the Michael Marks Charitable Trust.

Bibliography

Last Substantive Revision

2021-11: New description by Dimitrios Skrekas.