A catalogue of Western manuscripts at the Bodleian Libraries and selected Oxford colleges

MS. Holkham Gr. 109

Summary Catalogue no.: Not in SC (late accession)

Diktyon no.: 48177

Various astronomical, astrological and magical texts.

Contents

Language(s): Greek

1. (fol. 1r)

tit. (in red ink) ἀπόδειξις κανονικὸν Πτο(λεμαίου) περὶ στηριγμῶν πρώτων· καὶ δευτέρων: inc. Ἴνα δὲ καὶ τὴν ἐφεύβρεσιv τὴς τοῦ στιρικτικοῦ χρ(όνου) … des. ἔστιν δὲ τὸ ἡμερίσηον followed by symbols … γ´ ς'.

2. (fol. 1v)

tit. (in red ink) Ἔτι ρωμαίων(?) καὶ ἔτι Περσῶν. Ὑποδιγμὰ. Ἡ βούλη ψηφηφορὴν ἠδέvαι τὰ ἀπὸ κτίσεος κόσμου ἔτι τ(?) πεπληρομαίνα πόσα ἠσὶν· καὶ ἐκ τούτου ἄφαιλαι inc. ςρλθ´ … des. ὁ ψήφο σου τέλειος.

3. (fol. 1v)

tit. (in red ink) Περὶ ενθ(?) εὑρέσ(εως) inc. Οἱ βούλη ἤνα εὔρεις … des. σεπτ(εμβρί)ου μηvός.

4.

tit. (in red ink) (sign of sun) Περὶ εὑρέσ(εως) τοῦ κύκλου τοῦ (sign of sun) = ἡλίου.
inc. Ποίασον τὰ ὀλιγότερα Ὁμοίως καὶ τῆς Σελήνης ἤν εὔρις τὸν κύκλ(oν)… des. ὁ κύκλος τῆς (symbol of moon) σελήνης.

5. (fol. 2r)

Table with the planets (στηριγμοὶ).

6. (fol. 2v. )

tit. (in red ink) Περὶ ⟨τοῦ⟩ πῶς ὀφείλεις εὐρὶv τω ζώδιον ἐv ῶ εγεvήθης: inc. Λαβὸν τὸ στοιχοίον τοῦ ὀνῶματός σου … des. ῶν ἐγεvήθης. Note in red ink: ἡ μὲν ἐστὶν ἀνήρ … τῆς αὐτὴς· Ed. St. Weinstock, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 9.2, Codices Britannici, Codices Londinenses, Cantabrigienses, Brussels, 1953, pp. 138-139;

7. (fol. 3r)

tit. (in red ink) Ἔτι Περσῶν. /+ Ἡ βούλει ἰδαίναι τὰ αἴτι τῶν περσῶν πῶσα εἰσὶν· καὶ τὴς μὲν ἔστὶν τῶν περσ(ῶν) καὶ πῶσας ἤδει ἔχει· ποίησον οῦτος· inc.  λάβε τὰ ἀπὸ κτίσεως … des. ὅσας λάχουσιv. - in marg.: καὶ θές - ἀστέρος τύχῃ.

8. (fols 3r-4v)

tit. Περὶ δυνάμεος τῶν ἀστέρον, περὶ ἤκους περὶ ὑψωμάτον καὶ τὰ πινομάτον περι τριγόνον ήδει καὶ νηκτὸς· περὶ όρια τὸν ἔ πλανομένον· περί δεκανοὺς προσῶπου· καὶ περὶ ἀνέμον: inc. Κριὸς ἀστὴρ κύριος οίκου … des. τοῦ ἀvέμου βoρ(ᾶς).

9. (fols 4v-5r)

tit. (in red ink): Πῶς διέρχαιται ὁ ἥ(λιος) ἐν τῆς καθής ζῳδείεις: inc. Ὁ ἥλιος σέβένει εἰς τὸν Κριὸν … des. τὸν ιβ´ ζωδίοv.

10. (fol. 5r)

tit. (in red ink): Ἀρχώμεθα λέγειν τῶν ζ´ πλανητὸν τὰ βώ(τα)να καὶ τὰς ἡμέρας καὶ τὰς ὥρας: inc. Ἡ ἡμέρα κυριακί ὥρα α' πολέβη ὁ ἥ(λιος) ἡ δὲ βωτάνη αὐτοῦ ἔστιν τὸ πολήγοv des. εἰς αἰναντία ὅλα.

11. (fol. 5r)

tit. (in red ink): Ἕτ(ερον) βωτ(ά)νη τ(ῶν) ζωδί(ων) inc. Κριοῦ ἐλελήσφακος … des. οἰκοδεσπότου ζωδίου.

12. (fol. 5v)

tit. (in red ink): Ἀρχώμεθα λέγειν τῶν ζ´ πλανητὸν τὰ μελάνηα τὸν μέλον γρά(φειν)(?) εἰς τὴν αἰνέργιαν αὐτῶν· καὶ εἰς τὴν ῶραν του καθενὸς πλανεῖτου: inc. Τοῦ Κρόνου τὸ μελάνη … des. καὶ γρ(άφε/άψον) ἠ τι θέλῃς.

13. (fols 5v-6r)

tit. (in red ink): Περὶ χρὲς καὶ ἀναμειyεῖ τῶν βωτάvῶν: inc. Δύο μερτικὰ ψιμέθη … des. μελάνη.

14. (fol. 6r)

tit. (in red ink): Μέθοδος τοῦ πηεῖσε μελάνην χρυσ(ὸν) inc. Λαβὼν κικίδην τριμένον … des. χρυσίον ἐστὶν.

15. (fol. 6r)

tit. (in red ink): Περὶ ἀγένητοv ἐρμινήα inc. Λάβε τὸ τιχὸν ζῶων … des. καὶ φύλαξον, followed by magical signs.

16. (fols 6r-6v)

tit. (in red ink): Περὶ του πιήσε χαρτὴν τὴς τέχνης: inc. Ἐν πολὴ γoῦν πράγμασιν … des. ταῦτ(α) τὰ σημία ἄνωθ(εν); magical signs.

17. (fol. 6v)

tit. (in red ink): περὶ κονδιλήου τῆς τέχvης εἶvα ποιεῖσεις: inc. Ὀνῶματι γράφην ἐν τη ἐρμηvήα … des. διὰ κονδιλήου.

18. (fol. 6v)

tit. (in red ink): Τὰ θυμι(ά)μ(α)τ(α) τῶv ἔτι πλαvητων· inc. Τοῦ Kρόvoυ μαύρο(ν) θημίαμα … des. ρήζα καλάμου. Ed. A. Delatte, Anecdota atheniensia, vol. 1, Liège, 1927, pp. 404-406;

19. (fols 7r-9v)

tit. (in red ink): ἡ πλάκες τῶν ἐ ‘ζ´ (ἐπτὰ)(?) πλαvητών: inc. τοῦ κρόvου ὄντος … des. οὐ μέλης ἠδὴv. Ed. Weinstock, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 9.2, pp. 141-149.

20. (fols 9v-11v)

tit. (in red ink): Ἡ λίθη τὸν ἐ ‘ζ´ (ἐπτὰ)(?) (ζ´ed.) πλαvητὼν· inc. Λίθος Σελήνης ὁ λεγόμενος yαλακτήτος … des. καὶ ποτιζόμαινος. - Insunt formulae magicae cum nominibus barbaris et signis cryptographicis. Ed. Weinstock, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 9.2, pp. 151-157.

21. (fol. 11v)

tit. (in red ink): Λίθος μαγνήτης inc. Λήθος μαγνήτης ἔχη τὴν ἐπισπαστικὴv … des. εὐθέος καλός. Οrphei;

22. (fols 11v-12r)

tit. (in red ink): (γαλακτήτος in marg.) ἑτέρα ἐρμιvήα τοῦ γαλακτήτος inc. Λήθος yαλα(in red ink up until here)κτίτος ὅπερ ἄδεται … des. ἀλοιφόμενος. Ed. De Mély-Ruelle, Les Lapidaires de l'Antiquité, vol. ΙΙ, Paris, 1898, pp. 160-161.

23. ( fols 12r-13r)

tit. (in red ink): Προσευχὲς πλανιτ(ω)ν ωταv μέλη ἐξέλεστε β(ο)τάνη τοῦ Κρόνου ἰς τηv ωρ(αν) ἐv ὴ κυριεβη· ἡμ(έρα) Σαβάτου ὥρ(α) α´ inc. Βασιλεὺς (in red ink up until here) τὸν βασιλεβώvτ(ων) … des. ἰσότιτος ἐπακολουθούντωv. Ed. Weinstock, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 9.2, pp. 159-165

24. (fols 13r-16r)

tit. (in red ink): Βοτάνια τῶν ἔζ´ πλανήτωv ὁ μέλ(ων) εξελέσται Ἰανουαρί(ου) καὶ Φε(βρουαρίου) inc. Βωτ(α)νί(ων) τοῦ Κρόνου ἡ λεγομένη ἐκατ(ων)τακέφαλος … des. δόκιμ(ων) καὶ ἀπαρὰβατοv. Cf. ed. A. Delatte, Anecdota atheniensia, vol. 1, p. 444. (SaIοmοnis); ed. A. Delatte, ‘Le traité des plantes planétaires d’un manuscrit de Léningrad’, Annuaire de l’Institut de Philologie et d’Histoire Orientales de l’Université Libre de Bruxelles 9 (1949), pp. 145–177. (pp. 161-173, 19), but with different order of planets.

25. (fols 16r-16v)

tit. (in red ink): Προσευχαὶ τὸν τεσάρ(ων) ἀνὲμον· tit. Προσευχὴ ἀνατολικὴ καὶ ἀπηληότου τῶv καθολικῶν ἀνέμον inc. Ὅτ(αν) βούλη πράξαι τί σκόπι τὴς (in red ink up until here) … des. καριέλ, ἀμὴv ἀμὴν ἀμὴv. Ed. Weinstock, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 9.2, pp. 167-169; Angels’ names … inc. μιχαήλ … βαβέτ. (written by a second hand).

26. (fol. 17r)

tit. (in red ink): ⟨Περὶ⟩ τῶν τῆς Σελήνης εὑρέσεως: inc. Oἱ ουν θέλεις γινώσκιν ἐv πίω ζωδίο … des. δύο ἐκὶ ἔνι.

27. (fol. 17r)

tit. (in red ink): Περὶ του ἡλίου εὑρέσεως: inc. Eἰ βούλη εὐρίσκην … des. Τοξότης μεσέα δέ).

28. (fols 17r-17v)

tit. (in red ink): Πῶς δὴ εὐρίσκη τω βασιλέβον ζῳδίων κατ' ἐνιαυτοῦ· inc. Ἀναγγκαίον [sic] ἐστὶv καὶ τοῦτο γύνοσκε … des. πρὼς αὐτὸv θάνατος. Ed. Weinstock, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 9.2, pp. 170-175.

29. (fol. 17v)

tit. (initial in red ink): Περὶ τῶν ιβ' ζωδί(ωv) ὁποίων ἐκ τῶν τεσάρον ⟨στοιχείων⟩ inc. Τῆς γῆς κρατῆς Παρθένος, Zυγός, Τοξότης τοὺς ἀvθρώπους - des. ἀχμὸv τῆς γῆς κρατὴσοσὴν. Ed. A. Delatte, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, vol. 10, Codices Athenienses, Brussels, 1924, p. 98, 1-8.

30. (fol. 17v)

tit. (in red ink): Περὶ κράσεως μηvῶν inc. Ἰδοὺ τὴνην υπο μ(εv) … des. γεναται καὶ ... des. mut. μεσέα … followed by signs of four zodiac cycles.

31. (fols 18r-18v)

tit. (in red ink): Περὶ εὑρέσεος θησαυρού κεκρημένου inc. Σκόποισον ἐν τοῖς οἴκοις … des. φαναιρούσιν πράγμα, followed by figures.

32. (fol. 19r)

tit. (in red ink): Ἀρχὴ σὺν θ(ε)ῶ ἁγίo Σύνθεσις τού ραμβουλίου τὰ σημίακαὶ τὸ καθ(ὲν) σιμεῖον τὴνος πλανητοῦ αἶναι· καὶ πίους ἀστέρας ἔχουσιν ἤγουν ἤκους ἡ δε τὰ σιμε(ῖα) ἔστιν τούτα· inc. Ὁ Κρόνος, ἀτυχὴς φόβος … des. ἀτυχής, followed by interpretation of signs and figures.

33. (fol. 19v)

tit. (in red ink): περὶ τοῦ ἀγοράζην· inc. βλέ(up to this point in red ink)πε τὸν αον … des. ὅπερ τ(ού)των. Table, tit. Κρίσης των τριγῶνον της οδού ἐξ εβονήμοv (= εὐωνύμων) καὶ εκ δεξι(ῶν).

34. (fol. 19v)

tit. (in red ink): Ἡ χρὲς τῶν πλανητῶν· inc. Ὁ ἥλιος χρυσός … des. ὁ κρόνος μολήβη.

35. (fol. 20r)

tit. (in red ink): αρχ(ὴ) ράμπληον/ ἀρχὴ σὺν θ(ε)ῶ ἁγίω τῆς τέχνης τοῦ ρὰμβουλείου· ὅταν ἔλθι της ἐρότησει σε πε(ρι) τινος· ἐπίδος αυτ(ῷ) τὸν κάλ(α)μον· ίνα καθ εαὐτῶν πρωσεύξη τ(ῆς) τοῦτω ἤγουν ὁ ἐροτὸν ᾶς λέγει τὴν εὐχὴν ἐτούτην μετ(ὰ) προσευχὴς καὶ δεήσε(ως). inc. Παντωκράτωρ θ(ε)ὲ αἰῶvιε … des. δῶρησαι.

36. (fols 20r-26r)

tit. αὐτ(ὰς) δὲ τ(ὰς) ἄνωθ(εν) εὐχ(ὰς) ᾶς τι(ς) λέγει ὁ ἐροτῶν· καὶ ὅταν αυτ(ὰς) πληρῶση· λάβε ἐσὴ διδάσκαλε τὴν κάλ(α)μ(ο)ν ἐκ τοῖς ἐκίνου χειρὸς· εὔχου μυστηκὸς λέγων ούτως. Inc. Κ(ύρι)ε ὁ θ(εὸ)ς τῶν ἁπάντων … des. θ(εο)ῦ θέλοντος.

37.

Περὶ θυσαυροῦ καὶκριμένου παλαιοῦ· ὅτι ἐστὶν ἢ οῦ· καὶ ἢν εὐρίσ(εται) ἢ οὐ. inc. Τετραγόνησον τὸν ὃν … δ´

38. (fols 26r-26v)

tit. (in red ink): Περὶ τοῦ γvῶναι ἐν ποίῳ τόπο ἔναι θησαυρός καὶκροιμαίνος (= κεκρυμμένος) ποίοι οὕτος · inc. λαβῶν ἀλέκτορ λευκὸν … des. τοῦ Ἄρεος ὥρ(α) πρώτη. - Formula magica.

39. (fol. 27r; later hand, possibly of 17th c.?)

Various exorsicsms, tit. Ἐξορκισμὸς τοῦ Κρόνου ὅπoυ κυριεύει ἡμέρᾳ Σαβάτῳ inc. Ἅγιε ἄγγελε τοῦ θεοῦ … des. δίκαιον καὶ ἀληθηvὸν. Τέλος τὸv ἐξορκισμὸν τῶv πλανιτῶv.

40. (fol. 27v)

inc. Στελημ. Γράψε … des. τὸν κ(ύριο)ν ὑμνεῖται.

41. (fols 28r-31r)

tit. (in red ink): Ζουδωλόγι(ον) ἄρσεν καὶ θήλη· ἀρξόμεθα τοῦ ὕφους εἰς ἄvδρας inc. Ὁ γενηθεὶς ἐν κερῷ ζωδίου τοῦ Κριοῦ … des. λαβέτω τὴν του ἄρενος.

42. (fols. 31v-32v)

tit. Ἑρμηνία τῆς Σελήνης καὶ ὀνῦρα ὡμαῖλοv πράξαι· inc. Tὴ αη´ ἡμέρᾳ τῆς Σελήνης Ἀδὰμ … des. μεθ’ ἡμέρας ι'.

43. (fol. 32v)

tit. (in red ink): λέξαις αραβηκὲς των ζωδί(ων) inc. Χαμάλ · Κριός … des. Χούντ- Ἰχθύες).

44.

tit. (in red ink) λέξαις αραβηκὲς τὼν ἀστέρων τῶν ἐ ζ´ πλανητῶν· inc. Σάμης· Ἥλιος … des. μαρίχ· Ἄρης.

45.
(tit. (in red ink)) λέξαις αραβηκές τοῦ μοιρού καὶ σχ(ήμα)τ(α) an σχ(ημά)τ(ων) α β γ. inc. σάμη … des. θαλιδὰ
46.

tit. (in red ink) αἱ ἡμαὶραι της Σ(ελήνης) πὲφωτησμέναι ἠσιv αὔται (α' - λ'). Ed. C. O. Zuretti, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 11. 2, Codices hispanienses, Codices scorialenses matritenses caesaraugustani, Brussels, 1934, p. 154.

47.

tit. Ἐν ταύταις ἡμέραις … ἄτυχα καὶ πτῶχα.

48. (fols 33r-73v)
Georgios Chrysokokkes, Expositio in syntaxim Persarum,

tit. (in red ink): tοῦ σοφωτάτου κ(υροῦ) Γεωργίου του Χρυσοκόκη Ἐξήγησης εἰς τὴν σύνταξιv τῶν Περσῶv ἐκτεθεῖσα πρὸς τὼν αὐτοῦ ἀδελφὸv κ(υρὸv) Ἰω(άνν)οv τὸν Χαρσιαvίτην inc. Πάλαι μου ὧς καὶ αὐτός, οἶσθα … des. κατ' ἐμὴv εἴρητε δύναμιν. Ed. H. Usener, Natalicia regis augustissimi Guilelmi imperatoris germaniae ab Universitate Fridericia Guilelmia Rhenana die XXII M. Mart. H. XI in aula magna concelebranda rectoris senatusque, Bonn, 1877, pp. 27-37, also in ed. H. Usener, ‘Ad historiam astronomiae symbola’ in Kleine Schriften, vol. 3, Leipzig 1914, pp. 323-371;

49. (fols 73v-74v)

Six ὑποδείγματα with use of planet symbols. Inc. ὁ …. des. ὡς πολλάκις εἴρητ(αι).

50. (fols 74v)

tit. (in red ink): Πῶς δη εὐρίσκειν τὰ μύκοι τῶv πόλεων· inc. Ζήτισον τὴν μέλουσαν γεναίσθαι … des. μήκος τῆς ζητουμένης πόλεως.

51. (fols 74v-75r)

Πῶς δεὶ εὐρήσκει τὸ πλάτος τῶν πόλεων. inc. Τὸ ἐν τέλει … des. πλάτος τῆς ζητουμένης πώλεος.

52. (fol. 75r)

tit. (in red ink): Πῶς δὴ εὐρεὶv τὸ ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ Κριοῦ μεσημβρίνὸν ὕψωμ(α). inc. Ἀφέλει τὸ πλάτος … des. μεσημβρινὸν ὕψωμα τοῦ

53.

tit. (in red ink) Περὶ τοῦ γνῶναι πόται φανήσοντ(αι) κομήται. inc. Ἰδὲ ὅτι γένηται … des. φανήσεται ὁ κομήτης.

54.

tit. (in red ink) Πῶς δὴ εὐρίσκην ἑκάστου ἀστέρος ἐποχὴv κατὰ τὴν ζητουμένηv ὄραv, inc. Πολλαπλασίασον τὸ … des. εἰσὶν ὥραι καὶρηκαὶ.

55. (fol. 76r)

tit. (in red ink): Μέθοδος τοῦ γνῶναι ἐν πίο ζῳδίῳ ἵσταται ὁ ἥλιος καὶ πῶσον μοιρῶν ἔστην. (in marg. in red ink υπ(ό)δ(ει)γμα) inc. Κράτησον ἀπὸ μηνός σεπτεμβρίου … des. μοιρῶν ἐστὶν.

56. (fols 76r-76v)

tit. (in red ink): Ἡ δὲ τῆς Σελήνης μέθοδος ἔστιν αὕτη. inc. Δωδεκα (up until here in red ink) πλασὶὰσων τὴν … des. Αὔγουστος λα

57. (fol. 77r-81r)

tit. (in red ink): Ἀρχὴ σὺν θ(ε)ῶ ἁγίῳ ἔκθεσης σῦντομος τῆς ἀκριβεστάτου τέχνης· τῆς γεομετρί(ας) ὡς ἐν ῶψει παραδικνήουσα ταῦτης ἅπαv σχήμα· γιομετρικὸν· ὀφείλει μετράσθαι· inc. Γένος καὶ οὖν … des. ἔvε μόδια ξδ´.

58. (fol. 81v)

Table with zodiac signs.

59. (fol. 82r)

tit. (in red ink): καvόvιov τῆς ἐλεύσεως τῆς ἀρχῆς τῶν χρώvον τῶν ρωμαίωv. (sup. lin. another hand: εἰς τ(ὸ) 1346 symbol σήμερ(ον) symbols.

60. (fol. 82v tit. (in red ink))

+ ἠσέλευσης της ἀρχης του χρώνου· καὶ τον μηνῶν τῶν ἀράβων

61. (fol. 83r tit. (in red ink))

+ ἠσέλευσης τὴς ἀρχής του χρώνου· καὶ των μηνῶν των περσών.

62. (fols 83v-141r)

tit. (in red ink): Κανόvι(ον) της αρχής τουχρονου τoῦ μελιξὰ καὶ τῆς ἀρχής των ἐπομένον χρόνοv κ(α)τ(ὰ) ποί(ων) μη(να) κ(αὶ) εις πόσ(ας) τοῦ μηνὸς ημερας γιενται ἠσέλευσης ἑκάστου τον ἐτών ...

63. (fols 141v-153v tit. (in red ink))

Κανόν(ιον) τῶν ἀναφορῶν τῶν ζῳδίων πλάτους τεσαρακοστοὺ τρίτου ωρων εκ τὸv ἀράβον κ(αὶ) εγυπτίον.

64. (fol. 145v)

tit. (just the initial in red ink): Καvόνι(οv) τοῦ πολαπλασιασμοῦ … des. ἀπεγένησαν

65. (fol. 148v)

tit. (in red ink): καvόνιοv ὑπο ζωδί(ωv) καὶ ἀστέρον εἰς ποί(ους) ἀστέραις αὔτοι ὁρίζουv εἰς καθὲν τόποv τὸ αἴναι ὁ καθοὶς ἀστέρας ὑπογεγραμένος ἐν μελαvοίοις. In margin another hand added various relevant signs. Ρtοlemy, Apotelesmatica (= Tetrabiblos), Book ΙΙ, 4, 2-4. Ed. W. Hübner (post E. Boll et Ae. Boer), Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. 3.1, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, Stuttgart and Leipzig, 1998, pp. 121-122.

66. (fol. 149r)

tit. ⟨Kαvόvιov τοῦ μήκους καὶ πλάτους πόλεων⟩.

67. (fol. 151v)

tit. (in red ink): κανόνιον τῆς κινήσεως τῶv θεμελίων τῶv ζ´ ἀστέρωv εἰς τὸ ἔτος τῶv Περσῶν.

68. (fol. 153v)
(different hand) inc. Τὸ στάδιον εἶναι ρ´ οὐργί(ας) ρ' … des. δύο καὶ δύμυροv μύρας. inc. ⟨Ἐ⟩ν τῶ ὀγδώῳ οὐρανῷ … des. ταράvτζια ἐνvεvύντα.
69. (fol. 154r)

inc. Ἰστέοv ὅτι ἡ τέχνη καὶ ἡ σύγκρισις τῶν ἀστρονόμωv … des. πρὸς ἔvδιξιv, followed by a circle with the names of zodiac signs.

70. (fol. 154r)

inc. Κριὸς διὰ τοῦτο κέκλητε … des. οἰκοῦντας ἔξιστασθαι

71. (fols 154v-155r)

inc. Οὕτοι οἱ ἀπλαvεῖς ἀστέρες … des. καλὸν εἰς σατράπας. Τheοphilus of Edessa; ed. Fr. Cumont and Fr. Boll, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 5. 1, Codicum Romanorum Partem Priorem, Brussels, 1904, pp. 220. 25 – 221. 15.

72. (fol. 155r)

Γίνωσκε ἐὰv πιάσει βορέ(ας) … des. ἀμὴ ἀλέως οὐχί, cum diagrammate τῶv τριγώνων.

73. (fol. 155v. tit. (in red ink))

κανόvι(ον) τῶν ἀπλανῶν ἀστέρον ἐκτεθειμένοv· ἐν ἔτοι ιςωvδ´ απο κτίσεως κόσμου Περσῶν δὲ ψιε' (= 1346 AD.).

74. (fols 156r)

tit. (in red ink): Περὶ ὁρί(ων) διαθέσε(ως) Αἰγύπτιον καὶ τοῦ Πτολομαίου καὶ τὶ σημέvουσιν. Ρtοlemy, Tetrabiblos, Book I. 21, 28. Ed. W. Hübner (post E. Boll et Ae. Boer), Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. 3.1, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, p. 80

75. (fols 156r-157v)

tit. (in red ink): τὰ δηλούμαινα ὑπο τωv ὁρίωv ἠσί ταῦτα: inc. Τοῦ Κριοῦ ἀπὸ … des. ἐναρέτους σοφοὺς καὶ ἀρχικοὺς. Ed. Fr. Cumont, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 8.1, Codicum Parisinorum partem primam, Brussels, 1929, pp. 257.22-261.2. MS continues with no break: ποιεῖ τοὺς ευρεθέντ(ας) … des. τοῦ Πτολομαίου τ(ὴν) αὐτ(ὴν) κρίσιν ἔχουσιν.

76. (fol. 156)

in margine: Cryptographical alphabet.

77. (fol. 157v-158r)

tit. (in red ink): Περὶ τριγῶνωv inc. Ἡ δὲ πρωτὴ τρίγωνα συνοικείωσις … des. συνοικοδεσποτείαν. Ρtolemy, Tetrabiblos, Book Ι, 19. Ed. W. Hübner (post E. Boll et Ae. Boer), Claudii Ptolemaei opera quae exstant omnia, vol. 3.1, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, pp. 62-66)

78. (fol. 158v)

tit. (in red ink): Περὶ τῆς τῶv ἀ(στέρων) χαρᾶς inc. Ὁ Ἥλιος χαίρει ἐν τῷ θ' τῶ τόπο … des. ἐv ς' τόπῳ.

79. (fol. 158v)

tit. (in red ink): Περὶ χρόνου ζωής· inc. Ἰδὲ κ(α)τ(ὰ) γενέθλιος πόσαι … des. καὶ ούτος ἔζησ(εν).

80. (fol. 158v)

tit. (in red ink): Ἄλλως inc. Ἔ(red ink up to that point)τυχ(εν) ἡ Σ(ελήνη) … des. τωσαύτα ἔτη. tit. (in red ink): Ποίῳ μηvὶ τῆς τελευτήσ(εως) ζητῶν ·ἐπι πάσας γενήσεως: inc. Ἀπὸ ἡ(λίου) ἐπὶ τῷ ὡρ(οσ)κόπῳ … des. ἐv ὧ καὶ τ(ε)λευτήσει. Ed. Cumont, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 8. 4, Codicum Parisinorum partem quartam, Brussels, 1921, p. 232.

81. (fol. 158v)

tit. (in red ink): Περὶ τῶν ιβτημορί(ωv) τῆς σελήνης καὶ τοῦ ἡλίου καὶ των λοιπῶν ἀστέρωv τῶv ζ´ τῶν εἶναι αἴμπροσθεv γεγραμέvοv τὼ ὑπόδιγμα.

82. (fol. 159r)

tit. (in red ink): Περὶ γυναικὸς εἵνα μάθης ἢ ἔγγυος ἐστὶν ὴ οῦ· inc. Σκόπει τὼν ὡρ(οσ)κ(όποv) … des. γίνεσθαι.

83. ( fol. 159r)

tit. (in red ink): περὶ ἀρσενικὸν καὶ θηλ(υ)κὸν ἐγγαστρί(ων) γvώναι θέλει τῆς ἠκυήσεωv· inc. Χρὴ ἡμὴν τὸν ὡρ(οσ)κ(όπον) … des. ζωδίω θήλη ἐστὶv.

84. (fol. 159v)

tit. (in red ink): Ἠ βούλῃ γvῶναι τ(ὴv) ώρ(αν) τοῦ γεvηθ(έvτος) απὸ της ἐρωτίσεως καὶ τὴν ώρ(αν) καὶ τ(ὴv) ἡμέραν καὶ τῶν μὴv(α) καὶ τὸ χρόνων· inc. Στῆσοv τ(ὸν) ὡρ(οσ)κ(όπον) … des. ἡμέρας ιβ´).

85. (fols 159v-160r)

tit. (in red ink): Περὶ γεοργ(ίας) γῆς· inc. Σελήνης οὔσης ἐν τῶ Κριῶ … des. τὰ δὲ ἐναντοία ἐπάσαι. (ἐπαύξει MS). Ed. A. Ludwich, Maximi et Ammonis carminum De actionum auspiciis reliquiae: accedunt, Leipzig, 1877, pp. 93.1-94.15.

86. (fol. 160r)

< Porphyr, Introduction tit. (in red ink): λάθως. Περὶ τῶν ιβ' τιμορί(ωv) τῆς Σελήνης καὶ τοῦ ἡλίου καὶ τῶν λοιπῶν ἀστέρων τῶν ζ ´. inc. Τὸ ιβ' τιμόριον τῆς Σελήvης … des. τοῖς λοιποὶς ποίει. Ed. St. Weinstock, Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, 5.4, Codicum Romanorum partem quartam, Brussels, 1940, pp. 210. 24 – 211. 6.

87. (fol. 160v)

tit. (in red ink): Σκεβασία της μπουζούς (repeated also sup lin.) inc. Λάβε μέλινα … des. τρία.Τῆς ἄνοθεν σημβολής ἐρμιvήα· inc. Τῆς ἄνοθεv σηβολὴς ταῦτα … des. τοῖς ἀv(θρώπ)οις.

88. (fols 161r-168v)
Gregoras Nikephoros (attrib.), De astrolabio tractatus I,

tit. (in red ink): Μέθοδος ηδει κατασκεβάζειν ὡροσκόπον ἤτοι ἀστρολάβον· inc. Τὸ μὲν ἔξο δοχεῖον … des. ὅπερ ἔδει δεῖξαι. Ed. A. Delatte, Anecdota atheniensia ii, Liège, 1927, pp. 195-210.

89. (fols 169r-182r)
Joannes Philoponus, De Vsu Astrolabii,

tit. Ἰω(άνν)ου Ἀλεξανδρέ(ως) γραμματικοῦ (in red ink): Ἔκθεσις μεθοδικὴ τὴς του ἀστρολάβου κατ(ὰ)γραφὴς καὶ χρίσεως· inc. Προοίμιον. α'. Περὶ τῆς ἐν τῶ ἐπιπέδω - des. διέστηκεν ἐπὶ θάτερα. Eds Codd, E., and H. Hase. “Joannis Alexandrini, Cognomine Philoponi, De Vsu Astrolabii Ejusque Constructione Libellus.” Rheinisches Museum Für Philologie, vol. 6, 1839, pp. 127–171. JSTOR, www.jstor.org/stable/41247540. Accessed 19 Oct. 2020.

90. (fol. 182v)

inc. Ἄξιον ἑαυτ(ὸv) ποιἤσ(ας) … des. καὶ δι᾽ αὐτὸv ὁδηγούμενοι.

91. (fol. 182v)

tit. Περὶ ἀγάπης inc. Ἔπαρον πουλὴν τὸ λεγόμενον … des. γράφ(ων) ταύτ(α), text is accompanied by a magical figure.

92. (fols 183r-184r)

tit. (in red ink): Ἐκ τοῦ ἀληνικὲ ἐλήφθη. Περὶ τῶν τῆς σελήνης πορνεύσεωv· inc. Τοὺς δὲ κατ(ὰ) τοὺς ἡριμένους … des. ἐπὶ σημασιῶv ποιεῖσθαι τὴν πρόσνευσίν.

93. (fols 184r-184v)

tit. (in red ink): περὶ τὸv τοῦ ἡλίου πορνεύσεοv· inc. Ἑξῆς δὲ ὄντος ἀvαγκαίου … des. ὡς πρωςμεση.

94. (fol. 185r)

Various figures, tit. Σφαίρα δι' ἥς εὐ/ρίσκετ(αι) / βροντὴ χειμῶv / καὶ ῶμβρος / καὶ σεισμός ; In margine f. 185 : inc. Τὰ vέφι κινούμεvα … des. σχοιματίστοσίν. Ποίναξ πρὸς τὸ εὐρὶν ποίος άνεμος πνεῖ βροvτοὶ βροχὴ σεισμοὶ καὶ χειμοὶ; inc. Τὰ νέφη κρατούμενα … des. σχηματισμὸν τὸν αστέρων. = Ibidem. Inc. Tῆς γῆς κεινουμέvης … des. αἱ πέτρε ὑπο γὴς = lbidem. Inc. Ὁ ἀὴρ κεινούμενος … des. σχιματίσθώσιν -, lbidem. Inc. Ὁμίχλαι γύvοντ(αι) … des. τῶν ἀστέρον = Ibidem. Ὁ αἰθὴρ κινούμενος … τῶν ἀστέρων τὴν τοῦ ἀνέμου δίλωσιν τὰ ἐθέρια πνεύματα./ τὰ ὑπόγεια πνεύμ(α)τ(α).

95. (fol. 185v)

tit. Σχόλια ἀπὸ φωνῆς Συμεῶν μοναχοῦ τοῦ χρυσογράφου εἰς τὰ προκίμενα … ἀποφαίνου. Ed. C. Wachsmuth, Ioannis Lavrentii Lydi, Liber de Ostentis et Calendaria Graeca Omnia, Leipzig, 1898, p. 175.

96.

Ἰστέον ὡς ὁ μὲν Ἥλιος - des. ἐπὶ πάψηως πρόκινται. Seven Diagrams.

97. (fols 186r-194r)

Alchemy, tit. (in red ink): Ἀρχὴ σὺv θεῷ ἁγίῳ τῆς ἀλτεμίας κτλ. ed. O. Lagercrantz, Catalogue des manuscrits alchimiques grecs, III, Brussels, 1924, pp. 37- 54; for a recent edition, see ed. A. Colinet, Les alchimistes grecs. Recettes alchimiques (Par. gr. 2419; Holkhamicus 109). Cosmas le hiéromoine. Chrysopée, Paris, 2010, pp. 20-37 and 38-64 (the last part for the common texts shared between MSS Par. gr. 2419 and Holkham gr. 109).

Physical Description

Form: codex
Support: Paper
Extent: : iii + 185 leaves
Dimensions (leaf): 290 × 205 mm.

Collation

1 x 4-1 (iii), 1 x 16 (16), 1 x 1 (17), 1 x 8-1 (24), 1 x 4-1 (27), 1 x 5 (32), 5 x 8 (72), 1 x 16 (88), 1 x 12-1 (99), 7 x 8 (155), after fol. 156 the sewing is so strong that the reader cannot properly discern the structure.

Layout

ca. 27 lines per page.

Decoration

Various tables and signs.

Additions: : fol. iir: (in pencil) Wony?-Lettered/ Shobe?/ Syntagma/ Astrologiae Judiciariae,/ geomantiae,/ atque/ geometriae/ scriptorium,

Binding

Typical Holkham binding of brown leather, with Coke family ostrich crest in gilt in the centre of the upper cover; Date: early nineteenth century. Rebound by John Jones of Liverpool (worked for Holkham 1816-1823.

The spine lettered in gilt: / PTOLOMÆI/ ASTRONOMICA//M.S./ SÆC. XIV./; in pasted black leather(?): MS. /HOLKHAM/ Gr. 109/

History

Origin: 15th century

Provenance and Acquisition

Catalogue Nrs: paste down (in pencil), fol. i(v): MS. Holkham Gr. 109; fol. i(v) left corner bottom (in pencil) 662 a. fol. ii(r) (in blue ink): Holkham Library. /no 290/ (in pencil) 692 294 (right corner): D6B4 / = Olim Holkham Hall, Libr. of the Earl of Leicester, 290; fol. 1r: handwritten note in grey ink by B. de Montfaucon: 1698· Codex 16. Ptolemaei Astronomica annorum/ plus quam 300. = Giustiniani 16; (at the bottom, in brown ink): ΝϚον: = Morezenos 56.

Record Sources

Description by Dimitrios Skrekas (2020), with the support of the Leventis Foundation, the Oxford Centre for Byzantine Research, the Yerolemou Trust and the Michael Marks Charitable Trust.

Bibliography

Last Substantive Revision

2023-02: Encoded description by Skrekas (2020)