A catalogue of Western manuscripts at the Bodleian Libraries and selected Oxford colleges

MS. Holkham Gr. 13

Summary Catalogue no.: Not in SC (late accession)

Diktyon no.: 48081

Canonical collection

Contents

Language(s): Greek

1. (fols 1r-1v)
Joseph, Patriarch of Constantinople, Letter referring to those celebrating Memorial Services on Sundays

περὶ τῶν π(ο)ιούντων καὶ διδασκόντων μνημόσυνα ἐν ταῖς ἀναστασιμαις ἡμεραὶς, inc. ὁ θεὸς ἣν μὲν ἀεὶ … des. ἵνα καὶ ἡμεῖς μέτοχοι γενόμεθα τῆς ἀναστάσεως Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, αὐτῷ … ἀμήν. (fols 1r-1v were possibly added by Mark Morezenos)

2. (fols 2r-212r, 230)
Matthew ⟨Blastares⟩, Syntagma Alphabeticum Canonum

Tit. Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον τῶν ἐμπεριειλημμένων ἁπασῶν ὑποθέσεων τοῖς ἱεροῖς καὶ θείοις κανόσι πονηθέν τε ἅμα καὶ συνταχθὲν τῶ ἐν ἱερομονάχοις κυρ(ίω) ματθαίω. Ed. Rhalles-Potles, VI, pp. 1–518:

i. (fols 2r-14v)

Protheoria

ii. (fols 14v-19r)

Table of Contents

iii. (fols 19r-20v)

Περὶ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως

iv. (fols 20v-47r)

Α

v. (fols 47r-62r)

Β

vi. (fols 62r-83r)

Γ

vii. (fols 83r-98v)

Δ

viii. (fols 98v-126r)

Ε

ix. (fols 126r-126v)

Ζ

x. (fol. 126v)

Η

xi. (fols 126v-128r)

Θ

xii. (fols 128r-129v)

Ι

xiii. (fols 129v-145r)

Κ

xiv. (fols 145r-146v)

Λ

xv. (fols 146v-163v)

Μ

xvi. (fols 163v-165v)

Ν

xvii. (fol. 165v)

Ξ

xviii. (fol. 165v)

Ο

xix. (fols 165v-184v)

Π

xx. (fol. 174r)

Sun’s cycles.

xxi. (fols 184v-185r)

Ρ

xxii. (fols 185r-189r)

Σ

xxiii. (fols 189r-200v)

Τ

xxiv. (fols 200v-201v)

Υ

xxv. (fols 201v, 203, 202, 219, 220, 206r)

Φ (order of folios is disturbed after fol. 201, as noticed by a reader, who wrote the beginnings of the proper folio at the end of each verso)

xxvi. (fols 206r, 204, 205, 207–211v)

Χ

xxvii. (fol. 211v)

Ψ

xxviii. (fol. 211v)

Ω

3. (fol. 212r)
The offikia of the Great Church

Anonymous; tit. Τὰ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ὀφφίκια. Ed. J. Darrouzès, Recherches sur les ὀφφιίκια de l’église byzantine (Paris, 1970), pp. 563–564.

4. (fols 212r-216r)
Matthew ⟨Blastares⟩, Synopsis of the Canons of ⟨the Patriarch of Constantinople⟩ John ⟨IV⟩ Nesteutes,

rubr. on top of the folio (in faded red ink): ἤμειψε ταῦτα πρὸς σύνοψιν ματθαῖος (see e g. DBBE http://www.dbbe.ugent.be/occ/7781) tit. ἐκ τοῦ κανονικοῦ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Νηστευτοῦ, ed. Rhalles-Potles, vol. IV, pp. 432–445.

5. (fols 216r-216v)
Niketas Metropolitan of Herakleia, Responses to Questions by a certain Bishop Constantine

Tit. Νικήτα τοῦ μακαριωτάτου μ(ητ)ροπολίτου ἡρακλείας ἀποκρίσεις πρός τινα Κωνσταντῖνον ἐπίσκοπον, περὶ ὧν ἠρωτήθη. ed. Rhalles- Potles, vol. V, pp. 441–442.

6. (fols 216v-218r)
Nikephoros Patriarch of Constantinople, Ecclesiastical Canons

Tit. τοῦ ἐν ἁγίοις νικηφόρου κωνσταντινουπόλ(εως) τοῦ ὁμολογητοῦ κανόνες, ἐκ τῶν ἐκκλησιαστικῶν αὐτοῦ συντάξεων· καὶ τῶν σὺν αὐτῶ ἁγίων π(ατέ)ρων: ed. Rhalles–Potles, vol. IV, pp. 427–431

7. (fols 218r-225v)
John Bishop of Kitros, Responses to Kabasilas, Bishop of Dyrrachion

Selection, tit. ἐκ τῶν ἀποκρίσεων ἰωάννου τοῦ ίερωτάτου ἐπισκόπου Κίτρους, πρὸς τὸν ἱερώτατον ἐπίσκοπον Δυρραχίου τὸν Καβάσιλαν. Inc. Τὰ ἀντιμίνσια τῆς ἁγιαστικῆς μετασχόντα … des. τοῦ παρόντος λέγειν καιροῦ. ed. Rhalles–Potles, vol. V, pp. 413–420.

8. (fols 225v-226v, 229r-229v)
John Phournes, Epistle to Gregorios Antigonites

Tit. (in red ink) + Ἐπιστολὴ τοῦ τιμιωτάτου μοναχοῦ κυρ(οῦ) Ἰωάννου τοῦ Φουρνῆ πρὸς τὸν τιμιώτατον μοναχὸν κύρ(ιον) Γρηγόριον τὸν Ἀντιγονίτην περὶ τοῦ διατί ἐν τῆ ἁγία κ(αὶ) μεγάλη τεσσαρακοστῆ μετ αὔτην πεντηκοστὴν ἄνευ τῶν ἀφωρισμένων σαββάτων, μνημόσυνα νεκρῶν οὐ γίνονται οὔτε μνῆμαι ἁγίων ἐπιτελοῦνται. κ(αὶ) περὶ τῆς προηγιασμένης. ed. M. Gedeon, Ἑκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια 3 (1882–1883), pp. 170–171.

9. (fol 227r)
Nikolaos Kabasilas, On the sacred vestments,

τοῦ σοφωτάτου κ(αὶ) λογιωτάτου κυρ(οῦ) νικολάου τοῦ καβάσιλα, εἰς τῆν ἱερὰν στολ(ὴν), ed. R. Bornert, ‘Nicolas Cabasilas. Explication des ornements sacrés: explication des rites de la divine liturgie’, in S. Salaville (ed.) (with revisions by R. Bornert and P. Périchon) Nicolas Cabasilas. Explication de la divine liturgie, SC 4bis (Paris, 19672), pp. 363–366.

10. (fols. 227r-228v)
Nikolaos Kabasilas, Liturgiae expositio,

τοῦ αὐτοῦ, περὶ τῶν ἐν τῆ θεία λειτουργία τελουμένων: ed. R. Bornert, ‘Nicolas Cabasilas. Explication des ornements sacrés: explication des rites de la divine liturgie’, in S. Salaville (ed.) (with revisions by R. Bornert and P. Périchon) Nicolas Cabasilas. Explication de la divine liturgie, SC 4bis (Paris, 19672), pp. 368–378.113 (the MS breaks at 378. 110· εἰς την ἐκκλη; the rest up to 113 was added by another hand, which annotated also the MS at various places).

11. (fols. 229v-231)
Leo Sapiens VI, Notitiae episcopatuum

Ed. J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae(Paris, 1981), pp. 388.1–83-389.122

12. (fol. 230r-v)

List of Latin words, tit. Λατινικαὶ λέξεις, inc. ἀδνούμιον· κατ᾽ ὄνομα διέρχεσθαι … des. φοῦρτε· ἀγωγὴ κατὰ κλεπτῶν εἰς τὸ διπλοῦν. ed. E. Kaluźniacki, ‘Λέξεις Λατινικαὶ in einer älteren bulgarisch-slovenischen Uebersetzung’, Archiv für slavische Philologie 14 (1892), pp. 86–88.

13. (fol. 231r)
The offikia of the Great Church

Anonymous; tit. Τὰ ὀφφίκια τῆς μεγάλης ἐκκλησίας κ(αὶ) αἱ ἐνέργειαι αὐτῶν: inc. ὁ μέγας οἰκονόμος ... des. εἰς τὸ ποιεῖν εὐταξίαν. Ed. Darrouzès, Recherches sur les ὀφφίκια de l’église byzantine, pp. 567–568.16 (notice N)

14. (fols 231v-232v)
⟨Constantine X Doukas⟩, Novella of 1065, that the Emperor does not have the authority to appoint bishops

Tit. Ὅτι ὁ βασιλεὺς οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ἀμείβειν τοὺς θρόνους. ed. Rhalles–Potles, vol. V, pp. 274–276.

15. (fol. 232v)

Canon referring to clerics who wanted to become monks, attributed to Photios, Patrarch of Constantinople, inc. Εἴ τις ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος, ἢ διάκονος, ἐὰν ἀποκαρῆ ἑκουσί(ως) … des. οὗτος οἱ ἐναγεῖς μιαίνουσιν. (added later by second hand). Cf. Rhalles-Potles, v, p. 405–406.

16. (fols 233v-234)
Jeremias (II) Tranos, Patriarch of Constaninople, Letter to priests of Cydonia in Crete, dated 1583

inc. ἐντιμότατοι ἱερεῖς οἱ ἐν κυδωνίᾳ… des. εἴη πᾶσι ὑμίν, followed by date and signatures. (in Morezenos’ hand).

17. (fol. 234r)

Note about John Zonaras' rule on fasting when the Annunciation falls within Holy Thursday, inc. εὕρηται ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ Ζωναρᾶ… des. μεταλαμβάνειν ἰχθύων ὅσα.(in Morezenos’ hand).

Physical Description

Form: codex
Support: Paper, watermark monts (?) (fols. 19r, 173r)
Extent: fols ii + 238 leaves
Dimensions (leaf): 257 × 195 mm.

Layout

29 lines per page.

Hand(s)

Στέφανος μητροπολίτης Μηδείας, RGK I. 366; RGK II. 503; RGK III. 584: fols 1–232v

Markos Morezenos’ additional folios of different paper: fols 1r-1v; 164b; 164c; 233v-234r; annotations throughout the texts.

Scribe C: several annotations and additions, esp. from fol 212r onwards.

Decoration

Decorated headpieces: fol. 2r; 14v; 19r; 229v; 230r

Binding

Holkham binding of light brown leather, with Coke family ostrich crest in gilt in the centre of the upper cover; Date: early nineteenth century. Rebound by John Jones of Liverpool (worked for Holkham 1816–1823. The spine lettered in gilt: / CANONUM/COLLECTIO/ GR.–//M.S./ SÆC. XV./ ; in pasted black leather(?): MS. /HOLKHAM/ Gr. 13/

History

Origin: 15th century

Provenance and Acquisition

Ownership Notes: fol. ἐκ τῶν μάρκου ἱερέως τοῦ μορ(ε)ζήνου

fol. 2r: handwritten note in black ink by B. de Montfaucon: 1698 codex num 21/ Matthai Blastaris/ canonum collectio/ annorum/ circiter 240.

ΝΘν

Old Catalogue Nrs: Morezenos 59; Giustiniani 21; Olim Holkham Hall, Libr. of the Earl of Leicester, 205

Record Sources

Description by Dimitrios Skrekas (November 2017), with the support of the Leventis Foundation, the Oxford Centre for Byzantine Research, the Yerolemou Trust and the Michael Marks Charitable Trust.

Bibliography

Last Substantive Revision

2017-07-01: First online publication.